DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT EN DE CLEYNE HORTUS

over het doel, de geldmiddelen, het bestuur en activiteiten van De Cleyne Hortus

het doel en de geldmiddelen

Uit De Middeleeuwen Oldambt is de Stichting De Cleyne Hortus voortgekomen. De stichting is opgericht op 25 mei 2023. De Cleyne Hortus is als stichting ingeschreven in het landelijke handelsregister van de Kamers van Koophandel onder het nummer 90306260. De statuten van de stichting vormen de rechtsgrond op basis waarvan uitvoering wordt gegeven aan het doel van de stichting. Dat doel is als volgt beschreven:

De Stichting heeft ten doel het middeleeuws culturele erfgoed te behouden door onder meer het ontwikkelen en onderhouden van middeleeuwse tuinen en deze open te stellen voor bezoekers. De Stichting streeft dat doel met name na door het organiseren of het doen organiseren van bijeenkomsten, rondleidingen, lezingen, evenementen en overige activiteiten, het ontwikkelen van een theetuin met horecavoorziening en de exploitatie daarvan, het aantrekken van de daartoe geëigende middelen, het samenwerken met publieke- en private partijen en door alle wettige middelen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit geldmiddelen voortkomende uit bijeenkomsten, rondleidingen, lezingen, evenementen en/of overige activiteiten, uit het exploiteren van een theetuin, uit het stichtingskapitaal, uit subsidies, honoraria, donaties en sponsorgelden, uit verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit alle overige geoorloofde inkomsten.

De statuten van de stichting zijn opvraagbaar.

het bestuur

Op dit moment kent De Cleyne Hortus vier bestuursleden. De voorzitter is de heer A.M. van de Kamp, de penningmeester is de heer M.D. de Vries Wanders, de secretaris is de heer A.J.H.M. Mulders en mevrouw J. Schaap is bestuurder botanie. Het aantal bestuurders is uit te breiden tot maximaal zeven personen. In de statuten van de Stichting zijn onder andere afspraken vastgelegd over de wijze van functioneren van het bestuur. Ook is vastgelegd dat bestuurders van De Cleyne Hortus geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Er zijn bestuursfuncties vacant bij De Cleyne Hortus. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie, neem dan contact met ons op. Wij organiseren dan op korte termijn een gesprek om van gedachten te wisselen over hoe u De Cleyne Hortus kunt versterken en wat wij u kunnen bieden.

de activiteiten

Naast het jaarlijks openstellen van de tuinen op vrijdag, zaterdag en zondag gedurende de periode van half mei tot half september en de exploitatie van de theetuin geeft De Cleyne Hortus rondleidingen aan groepen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van iedere week gedurende de openingsperiode van de tuinen, worden er bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van verzorgingshuizen en voor schoolklassen, en vinden er lezingen plaats over onderwerpen die te maken hebben met de Middeleeuwen in de ruimste zin van het woord. Op dit moment worden ook de eerste (organisatorische) stappen gezet die bijzondere evenementen mogelijk kunnen maken. Bij deze in principe jaarlijks terugkerende evenementen kunt u denken aan onder andere muziekoptredens tijdens de middeleeuwse muziekmaand juni, een Oogstfeest met een eerbetoon aan Moeder Aarde, een kaarsjesavond later in de herfst en bijvoorbeeld een Midwinterviering. De Cleyne Hortus wil graag bestaande tradities in ere houden en waar mogelijk nieuwe tradities ontwikkelen.

Indien u zich als vrijwilliger wilt inzetten voor onze stichting dan kunt u in het hoofdstuk VRIJWILLIGERS van deze website alle relevante informatie lezen.

AFBEELDING

1. Ontmoeting bij de fontein in de tuinen van een hofstede, manuscript over de Zeven Deugden van omstreeks 1335, republiek Genua.
British Library